Manometri Aria

Rif
Bar
12125 0 – 6 bar
12130 0 – 12 bar